Fashion "Sepia" #1


in these photos Photographer Rob Ordonez - Model  Tara  at his Studio. NYC